Хто на сайті

На даний момент 64 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Про дотримання вимог безпеки на підприємствах зернозберігання та переробки зерна.
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Управління Держпраці у Вінницькій області інформує, що в зв’язку з почат­ком проведення сезону зернозбиральних робіт збільшується ризик травмування пра­цівників, тому виникає необхідність концентрації зусиль направлених на профілак­тичні заходи, які унеможливлюють травмування працівників під час зернозбираль­них та зернопереробних робіт.

Загальна кількість працюючих на зернопереробних та зернозберігальних підп­риємствах Вінницької області становить більше 3 тис. працівників, 25 % з яких задіяні на виконанні робіт підвищеної небезпеки. Більшість робіт які виконуються відносяться до робіт підвищеної небезпеки і на них поширюються спеціальні вимо­ги, дотримання яких убезпечує від нещасних випадків. Саме тому на період прове­дення зернозбиральних робіт, має бути чітка технологічна і організаційна дисциплі­на, підвищена відповідальність керівників всіх рівнів і самих виконавців по забезпе­ченню виконання вимог законодавства з охорони праці.

Повідомляємо Вам, що рівень виробничого травматизму, в тому числі із смер­тельними наслідками, в агропромисловому комплексі України залишається на висо­кому рівні.

Не краща ситуація склалася і в Вінницькій області, так на протязі за І півріччя 2017 року на підприємствах агропромислового комплексу Вінницької області ста­лося 12 нещасних випадків з них 1 із смертельним наслідком.

Основними причинами нещасних випадків із смертельним наслідком є неза­довільний технічний стан виробничих об’єктів та засобів виробництва, порушення правил безпеки руху та вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, невиконання вимог інструкцій з охорони праці, відсутність дозволів на виконання робіт і експлуатацію устаткування, машин, механізмів та об’єктів підвищеної небез­пеки, у відповідності до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування під-

вищеної небезпеки», затвердженого Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року

№1107.

Проводячи аналіз проведених перевірок, встановлено, що на зернозаготіве- льних і зернопереробних підприємствах області проводяться робота щодо планових ремонтів зерносушарок, механізованих зерносховищ, виконуються роботи по замі­ні обладнання, устаткування і монтажу нових зерносховищ та зерносушарок тощо. Однак є і залишаються на сьогоднішній день ряд порушень вимог нормативно- правових актів з охорони праці, які часто повторюються.

В теперішніх умовах здійснення заходів державного нагляду (контролю), Управління Держпраці у Вінницькій області загострює увагу керівників зерноза- готівельних та зернопереробних підприємств області на необхідність безумовного дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці під час проведення зернозаготівельних та зернопереробних робіт. В період підготовки матеріально-технічних баз до заготівлі зерна ранньої групи зернових урожаю 2017 року, а також в процесі роботи, керівникам зернозаготівельних та зернопереробних підприємств області необхідно звернути особливу увагу на питання організації без­печного виконання робі підвищеної небезпеки.

З метою підтримання стану охорони праці на належному рівні та запобігання травмування працюючих під час зернозбиральних робіт, керівникам зернозаготіве­льних і зернопереробних підприємств необхідно вжити наступних заходів:

-                                 організувати проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадовим особам та працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Забезпечити працівників необхідними інструкціями з охорони праці;

-                                 призначити посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку знань з пи­тань охорони праці відповідальними за виконання конкретного виду робіт підвищеної небезпеки;

-                                 організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників;

-                                 забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами ін­дивідуального захисту відповідно до галузевих норм;

-                                 перевірити наявність на рухомих частинах виробничого обладнання, уста­ткування, натяжних пристроях конвеєрів, захисних огороджень;

-                                 перевірити наявність та справність на зернових складах засобів аварійної зупинки транспортерів нижніх та верхніх галерей;

-                                 забезпечити організацію виконання робіт в силосах, бункерах та інших за­критих ємкостях тільки після оформлення наряд-допуску; працівників підприємств, що залучаються до виконання цих робіт, мають бути забезпечені в необхідній кількості випробуваними засобами захисту і пристосуваннями для безпечного проведення робіт;

-                                 перевірити справність і ефективність роботи аспіраційних систем; провес­ти випробування аспіраційних системи та оформити паспорта на аспіра- ційні системи;

-                                 забезпечити на зернозаготівельних і зернопереробних підприємствах обла­сті експлуатацію електроустановок, електрообладнання, і в цілому елект­рогосподарства у відповідності до вимог безпеки;


 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше