Хто на сайті

На даний момент 23 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
ЩО ОЗНАЧАЄ РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ?
Середа, 25 березня 2020 11:45


Кодекс цивiльного захисту України визначає надзвичайну ситуацiю як обстановку на окремiй територiї чи суб’єктi господарювання на нiй або водному об’єктi, що характеризується порушенням нормальних умов життєдiяльностi населення, спричинена катастрофою, аварiєю, пожежею, стихiйним лихом, епiдемiєю, епiзоотiєю, епiфiтотiєю, застосуванням засобiв ураження або iншою небезпечною подiєю, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кiлькостi загиблих i постраждалих, завдання значних матерiальних збиткiв, а також до неможливостi проживання населення на такiй територiї чи об’єктi, провадження на нiй господарської дiяльностi.

Режим пiдвищенної готовностi та надзвичайної ситуацiї вводиться:

– у разi загрози виникнення надзвичайної ситуацiї залежно вiд прогнозованих наслiдкiв та можливого рiвня надзвичайної ситуацiї за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування в Українi або у межах конкретної її територiї тимчасово вводиться режим пiдвищеної готовностi;

– у разi виникнення надзвичайної ситуацiї з тяжкими наслiдками за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування в Українi або у межах конкретної її територiї тимчасово вводиться режим надзвичайної ситуацiї.

Пiдставами для тимчасового введення в Українi або в межах конкретної  територii для єдиної державної системи цивiльного захисту

режиму пiдвищеної готовностi є:

на державному рiвнi — загроза виникнення надзвичайної ситуацiї державного рiвня;

на регiональному рiвнi — загроза виникнення надзвичайної ситуацiї регiонального рiвня;

на мiсцевому рiвнi — загроза виникнення надзвичайної ситуацiї мiсцевого рiвня.

режиму надзвичайної ситуації є:

на державному рiвнi — виникнення надзвичайної ситуацii, що класифiкуеться як ситуацiя державного рiвня;

на регiональному рiвнi — виникнення надзвичайної ситуацiї, що класифiкусться як ситуацiя регiонального рiвня;

на мiсцевому рiвнi — виникнення надзвичайної ситуацiї, що класифiкуеться як ситуацiя мiсцевого рiвня.

Рiвень надзвичайної ситуацiї визначається вiдповiдно до Порядку класифiкацii надзвичайних ситуацiй за їх рiвнями, затвердженого Постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 24 березня 2004 р. № 368 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., № 12, ст.740; 2009р., № 24, ст.800; 2013р., № 41,ст. 1477).

Залежно вiд масштабiв i особливостей надзвичайної ситуацiї єдина державна система, якою керує Кабiнет мiнiстрiв, може функцiонувати в чотирьох режимах:

– повсякденного функцiонування;

– пiдвищеної готовностi;

– надзвичайної ситуацiї;

– надзвичайного стану.

У разi введення на певнiй територiї режиму надзвичайної ситуацiї в державi створюсться державна комiсiя з надзвичайної ситуації. На мiсцях створюються регiональнi комiсiї з надзвичайних ситуацiй.

Вiдповiдно до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України № 11 вiд 9 сiчня 2014 року, “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивiльного захисту” основними завданнями, що виконуються єдиною державною системою цивiльного захисту, є:

у режимi надзвичайної ситуації:

здiйснення оповiщення органiв управлiння та сил цивiльного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуацiї та iнформування його про дiї в умовах такої ситуацiї;

призначення керiвника робiт з лiквiдацiї наслідкiв надзвичайної ситуацiї та утворення у разi потреби спецiальної комiсiї з лiквiдацiї наслiдкiв надэвичайної ситуацiї;

визначення зони надзвичайної ситуацiї;

здiйснення постiйного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуацiї та масштабiв можливих наслiдкiв;

органiзацiя робiт з локалiзацiї i лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї, залучення для цього необхiдних сил і засобiв;

органiзацiя та здiйснення заходiв щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

органiзацiя та здiйснення (у разi потреби) евакуацiйних заходiв;

органiзацiя i здiйснення радiацiйного, хiмiчного, бiологiчного, iнженерного та медичного захисту населення i територiй вiд наслiдкiв надзвичайної ситуації;

здiйснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуацiї та обстановкою на аварiйних об’єктах i прилеглих до них територiях;

iнформування органiв управлiння цивiльного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуацiї та заходи, що здiйснюються;

у режимi пiдвищеноi готовностi:

здiйснення оповiщення органiв управлiння та сил цивiльного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуацii та iнформування його про дії у можливiй зонi надзвичайної ситуацiї;

формування оперативних груп для виявлення причин погiршення обстановки та підготовки пропозицiй щодо її нормалiзаiї;

посилення спостереження та контролю за гiдрометеорологiчною обстановкою, ситуацiєю на потенцiйно небезпечних об’єктах, територii об’єкта пiдвищеної небезпеки та/або за його межами, територiї, на якiй iснує загроза виникнення геологiчних та гiдрогеологiчних явищ i процесiв, а також здiйснення постiйного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацiй та їх масштабiв;

уточнення (у разi потреби) планiв реагування на надзвичайнi ситуацiї, здiйснення заходiв щодо запобiгання їх виникненню;

уточнення та здiйснення заходiв щодо захисту населення і територiй вiд можливих надзвичайних ситуацій;

приведення у готовнiсть наявних сил i засобiв цивiльного захисту, залучення у разi потреби додаткових сил i засобiв.

Введення режиму надзвичайної ситуації не передбачає ніяких обмежень прав та свобод для громадян.

 

Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Теплицької районної державної адміністрації


 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше