Хто на сайті

На даний момент 23 гостей на сайті

Лічильник відвідувань

Flag Counter

Банер
Відділ з питань державної реєстрації
23800 Вінницька обл., Теплицький район.,
смт Теплик, вул. Незалежності, буд. 7, к.313;
Начальник відділу - ГРАБОВИЙ Максим Іванович
 


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань державної реєстрації

Теплицької районної державної адміністрації

 

І. Відділ з питань державної реєстрації Теплицької районної державної адміністрації (далі – відділ з питань державної реєстрації) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань.

ІІ. Відділ з питань державної реєстрації підпорядкований, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

ІІІ. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також Положенням про відділ.

ІV. До складу відділу з питань державної реєстрації райдержадміністрації входять начальник та державні реєстратори. Державним реєстратором є громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України.

V.  Основним завданням відділу з питань державної реєстрації є забезпечення:

1) прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2) ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

4) формування та ведення реєстраційних справ, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

5)  прийом та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації та інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

6) ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього;

7) ведення реєстраційних справ, відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

8) здійснення інших повноважень, передбачених законами України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

VІ.    Відділ з питань державної реєстрації, відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

5) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради з питань, що входять до компетенції відділу;

6) готує самостійно, або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для голови районної державної адміністрації;

7) забезпечує здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

8) забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

9) проводить аналіз кількості звернень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, узагальнює статистичні дані діяльності відділу;

10) забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

11) співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, об'єднаннями громадян.

12) здійснює інші передбачені законом повноваження.

         VІІ.  Відділ з питань державної реєстрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

VІІІ.  Відділ з питань державної реєстрації, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

     ІХ. Відділ з питань державної реєстрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно  із законодавством про державну службу.

      Х.     Начальник відділу - державний реєстратор відділу з питань державної реєстрації:

1) здійснює керівництво відділом з питань державної реєстрації, сприяє створенню належних умов праці у відділі ;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ з питань державної реєстрації;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу з питань державної реєстрації    та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу з питань державної реєстрації, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу з питань державної реєстрації;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ з питань державної реєстрації завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу з питань державної реєстрації, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу з питань державної реєстрації у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

12) здійснює добір кадрів;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу з питань державної реєстрації;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу з питань державної реєстрації;

15) забезпечує дотримання працівниками відділу з питань державної реєстрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

ХІ.  Начальник відділу з питань державної реєстрації одночасно є державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ХІІ.  Накази начальника відділу з питань державної реєстрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, в судовому порядку та в інших випадках, визначених законом.

ХІІІ. Державні реєстратори відділу з питань державної реєстрації повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора та користуються печатками, за зразком та описом, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2015 № 2790/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних зі статусом державного реєстратора».

ХІV. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу з питань державної реєстрації визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

ХV. Штатний розпис та кошторис відділу з питань державної реєстрації затверджує голова районної державної адміністрації у встановленому порядку за пропозиціями начальника відділу з питань державної реєстрації.

ХVІ. Відділ з питань державної реєстрації не є юридичною особою публічного права.

ХVІІ. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної техніки та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах виконавчої влади.

ХVІІІ. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законом порядку.   

     ХІХ. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється за розпорядженням голови Теплицької районної державної адміністрації та відповідно до чинного законодавства України.

 

 

title Filter     Показати # 
# Заголовок Статті
 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше